Uit de kerkenraad

Zondag 21 januari 2018 zal afscheid worden genomen van de kerkenraadsleden Jannie Verhage en Thea van Zanten. Van Jitske de Jong zal dit op een later moment gebeuren. Diezelfde zondag zal - zo daar geen formele bezwaren tegen ingebracht worden - Kees den Blanken worden bevestigd als ouderling-kerkrentmeester.

Wij zijn Jannie, Thea en Jitske zeer dankbaar voor al het werk dat zij respectievelijk als kerkrentmeester, scriba en diaken voor onze gemeente hebben verricht. Zoals gebruikelijk zal van hen uitgebreider in informele sfeer tijdens een kerkenraadsvergadering afscheid worden genomen. Maar in de kerkdienst ontslaan wij hen formeel van hun verantwoordelijkheid voor hun ambt, natuurlijk met blijvende inachtneming van hun ambtsgeheim.

Het is geweldig hoe toch steeds weer binnen de gemeente mensen opstaan om voor vier of acht jaar een bijzondere taak op zich te nemen en naast ongetwijfeld af en toe ook een ontnuchterend kijkje in onze Thomaskeuken, hopen wij ook dat zij vele mooie en goede momenten met zich mee blijven dragen van het stukje dat zij hebben meegelopen op de Messiaanse weg. En precies dat wensen wij ook de komende man, Kees den Blanken, toe!

Evert Jan de Wijer