Kerkenraad

De Kerkenraad van de Thomaskerkbestaat uit: predikant, ouderlingen, kerkrentmeesters en diakenen.

De ouderlingen houden zich bezig met het bezoekwerk in de gemeente en de gang van zaken in de kerkdiensten. De kerkrentmeesters dragen zorg voor de financiën en het gebouw. De diakenen zijn belast met de zorg voor anderen: voor hulpbehoevenden binnen en buiten de kerk. Kerkenraadsleden worden bevestigd voor vier jaar, een periode die nog eens met vier jaar verlengd kan worden.

De kerkenraadvergadert elke maand, behalve in juli of augustus. Elke vergadering wordt voorbereid in het moderamen. Dit is het dagelijks bestuur en bestaat uit predikant, voorzitter, scriba en een vertegenwoordiger van de ouderlingen, kerkrentmeesters en diakenen.

Tijdens de kerkenraadsvergadering brengen de verschillende geledingen verslag uit van hun activiteiten. Behalve over zaken die de wijkgemeente rechtstreeks aangaan, wordt ook vergadert over die zaken die binnen de Protestantse Kerk Amsterdam van belang zijn en een standpuntbepaling vragen van de wijkgemeenten De scriba legt het besprokenen vast in een verslag.

Overzicht Kerkenraad 2014-2015

Eens in de twee jaar houden de kerkenraadsleden een bezinningsdag om zich voor hun werk te laten inspireren. Het resultaat van de bezinningsdag 2015 is samengevat in de visieparagraaf van het beleidsplan 2015-2020. Beleidsplannen worden voor een periode van vijf jaar opgesteld en tussentijds zo nodig bijgesteld.

Bezinning kerkenraad vervolg

Beleidsplan Thomaskerkgemeente 2015-2020

Jaarlijks wordt er een gemeenteavond georganiseerd, waarin de kerkenraad aan de gemeenteleden verslag uitbrengt van de gang van zaken. Op zo’n avond kan ook een speciaal thema aan bod komen.

De kerkenraad heeft besloten om de jaarlijkse gemeenteavond op dinsdag 3 november te houden. De avond begint om 20.00 uur in het theater. Het programma van de avond is nog niet definitief, maar het accent zal liggen op informatievoorziening en het beantwoorden van vragen.

Verslag van de gemeenteavond 3 november 2015

De Kerkenraad bestaat uit:

Evert Jan de Wijer, predikant
Jan Piek, voorzitter; 020-6611000

Diakenen:
Heleen Struijs

Ouderlingen:
 
Pauline Hagemeijer
Roeleke Vunderink

Ouderlingen / Kerkrentmeester:
Leo Endedijk, voorzitter
Samuel de Visser, penningmeester
Kees den Blanken, lid